h1

Pariisin Suomi-koulu : Ilvekset

Ilvekset (6-9 vuotta) : lukuvuosi 2010-2011

OPETUKSEN SISÄLTÖALUEET

1) Kielen taitojen (puhuminen, kuullun ymmärtäminen, lukeminen ja kirjoittaminen) tavoitteet

– Lapsi harjaantuu puhumaan suomea ja käyttämään jo olemassa olevaa ja opittavaa sanavarastoa aktiivisesti sekä kieliopillisesti oikein.

– Lapsi ymmärtää kuulemaansa ja osaa toimia sen mukaan ; lisäksi harjaannutaan kertomaan omin sanoin kuultua, tekemään johtopäätöksiä kuullusta ja keskustelemaan vastavuoroisesti aiheesta toisia oppilaita kuunnellen ja omia mielipiteitä ilmaisten.

– Suomeksi lukemisen ja kirjoittamisen opetteleminen aloitetaan 6-vuotiailla pehmeällä laskulla. Nykytietämyksen mukaan, jos lapsella on hyvät oppimisedellytykset, eikä ole kielellisiä vaikeuksia, hänen on mahdollista oppia lukemaan kahdella kielellä yhtäaikaisesti. Suomea opitaan lukemaan foneettisesti ja ranskaa kokosanamenetelmällä, eli eri metodein.

* Lukemaan oppiminen alkaa ääneen lukemisella kiinnittäen huomiota suomen kirjain-äännevastaavuuteen (mikä erityisesti korostuu tietyissä tavuissa ranskaksi lukemaan osaavilla) johtaen äänettömään lukemiseen. Lukemisen teknisen osaamisen ohella painotetaan luetunymmärtämistä. Lukemista tuetaan ja kannustetaan koulusta lainattavilla Lukupiiri-kirjoilla.

* Kirjoittamisessa pääpaino suomenkielen erityispiirteillä; äänteen ja kirjoitusasun vastaavuudella, kaksoisvokaaleilla ja – konsonanteilla sekä oikeinkirjoituksessa. Kirjoittaminen lähtee tavuista sanoihin, sanoista lauseisiin päätyen pienten tarinoiden ja kirjeiden kirjoittamiseen.

2) Motoristen taitojen (hieno- ja karkeamotoriikka) tavoitteet:

– Hienomotoriikkaa harjoitellaan erilaisten oppimistehtävien ja kanteleensoiton avulla. Kanteleensoittoon liittyvä rytmitys auttaa lasta oppimaan suomenkielen tavutusta ja rytmiä.

– Karkeamotoriikkaa harjoitellaan liikunta- ja kieli (KILI) –harjoitusten kautta, jolloin lapsi harjaantuu samalla kuullunymmärtämisessä ja kehonhallinnassa.

3) Suomalainen kulttuurin tunteminen ja yhteisöllisyys


– Suomalainen vuodenkierto ja juhlapyhät perinteineen tulevat tutuksi luoden lapsille suomalaisia juuria ja tietämystä suomalaisesta kulttuuriperimästä.

– Koko koulun yhteiset tapahtumat, teemaopetuskerrat ja juhlat luovat sekä ylläpitävät yhteistä me-henkeä ja yhteisöllisyyttä. Samalla lapsi harjaantuu toimimaan eri-ikäisten ja erilailla suomea osaavien ihmisten kanssa.

Oppikirjana käytetään Kirjakuja 1 ja 2 (Tammi) luku- ja tehtäväkirjoineen.
Opetuksen tukimateriaalina käytetään suomalaista lastenkirjallisuutta, äänikirjoja ja kuunnelmia (kuullunymmärtämisharjoitukset) sekä muuta opetukseen soveltuvaa materiaalia (teemakerrat).


Ilvesten lukuvuodesta

Joka koulukerralla tutkailemme Ilvesten kalenteria, pohdimme säätä ja jokainen oppilas saa vuorollaan kuvittaa oman (etunimien aakkosjärjestyksellä) valitun kuukautensa. Säätilahavainnointi ja sen raportointi kalenteriin on jokaisella koulukerralla -myöskin vuorotellen. Kalenterin avulla opettelemme aikamääreitä, kuukausia, vuodenaikoja ja luonnon sekä sään muutoksia kouluvuoden aikana sekä hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia. Lisäksi harjoittelemme sen avulla itsenäistä työskentelyä ts. vuorossa oleva oppilas havainnoi itse sään ja merkitsee sen piirtämällä kalenteriin. Myöskin oman vuoron odottaminen ja kyky pitkäjänteisyyteen harjaantuu tässä samalla.

Tämän lukuvuoden aikana Ilveksillä kiertää pari lukukirjaa kodeissa. Ne ovat tällä kertaa meidän koulun omia kirjoja, jotka Suomi-seura on meille lahjoittanut. Kirja saa olla lainassa 2 viikkoa ja siitä ei tarvitse kirjoittaa arviointia tai kommentointia -jollei oppilas itse halua sitä tehdä. Kirjat ovat helppolukuisia ja eskari- ja alkuluokkaikäsille tarkoitettuja. Jo lukemaan osaavat oppilaat voivat itse lukea kirjan tai osia siitä. Lukemaan opetteleville on vielä vanhempien apu tarpeen. Missään nimessä kirjaa ei ole pakko lukea, jos siltä tuntuu. Kiertävän kirjan tarkoituksena on antaa lapsille lukukokemuksia ja kannustaa lukemisen pariin. Jos halukkuutta kirjojen lainaamiseen on, voin laittaa vielä kolmannen ikätasolle soveltuvan kiertoon kevätlukukaudella.

Ilvesten koulukerta rakentuu pääpiirteissään seuraavasti (muutokset järjestyksessä mahdollisia): klo 14-14.20 työskentelemme kalenterilla eli keskustelemme kuluneesta viikosta, tulevista tapahtumista, puhumme ajankohtaisista asioista ja suomalaisista juhlapäivistä, jos niitä sille viikolle sattuu. Kalenterivuorolainen merkitsee sään ja keskustelemme myös siitä. Tavoitteena on harjoitella puhumista, keskustelemista ryhmässä, puheenvuoron ottamista ja antamista sekä rikastuttaa sanavarastoa sekä oppia tuntemaan suomalaisia juhlapyhiä ja merkkipäiviä. 14.20-14.45 Aapistyöskentely. 14.45-15 välitunti. Klo 15-15.30 toiminnallisia harjoituksia (hieno- ja karkeamotoriikkaa tukemaan) 15.30-16.10 Kuullunymmärtämistä. Eilen aloitimme kuuntelemaan oppilaiden maailmaan sijoittuvaa tarinaa ekaluokalle menosta ja sen jännittävyydestä. Jokaisen n.5min kuutelupätkän jälkeen pysäytämme cd:n ja teen oppilaille kysymyksiä kuullusta ja keskustelemme aiheesta. Kuunteluun varatussa ajassa ehtii kuuntelemaan 3 tarinaosiota. Myöhemmin lukuvuoden aikana teen jo lukemaan ja kirjoittamaan osaaville oppilaille muutamia kirjallisia monivalintakysymyksiä kuuntelutehtäviin liittyen. Joka kerralla tavoitteena on harjaannuttaa puhumista, kuullunymmärtämistä, lukemista ja kirjoittamista. Luonnollisesti laulut, liikuntaleikit ja pienet askartelut kuten kanteleensoitto kuuluvat lukuvuoden ohjelmaan leikkiä ja piirtämistäkään unohtamatta.

Mainokset